Ne zaboravite odvajati električni otpadSav otpad prema svojstvima se dijeli na neopasni, opasni i inertni. Električni i elektronički otpad čini više od 5 posto ukupnog otpada te se nalazi u kategoriji opasnog zbog mogućeg udjela žive, kroma, broma i sličnih spojeva.

To su proizvodi koji, da bi funkcionirali, ovise o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima. Ima ih desetak vrsta, a neki od njih su: veliki i mali kućanski aparati, oprema informatičke tehnike, rasvjetna oprema, električni alati, igračke… Stoga EE otpad ne smije završiti u miješanom komunalnom otpadu.

Opasni dijelovi izdvajaju se i zbrinjavaju na odgovarajući način, a dijelovi poput metala i plastike, mogu se opet koristiti kao sirovina za neki novi proizvod. Prepoznat ćete ga po prekriženoj kanti za otpad i tri strelice koje zatvaraju krug. 

 Source link

Vaša iskustva i mišljenje ...